УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ

Публикации

Списание „Химия и индустрия“ публикува оригинални статии и обзори от всички области на химията и химичната технология, както и материали за дейността на членовете на Съюза на химиците в България и съставните му организации от образованието, науката и промишлеността.

Химия
аналитична, неорганична, органична и биоорганична, физическа, инженерна, електрохимия, катализ, електрохимически източници на ток, корозия, галванохимия.

Химична технология
неорганична, органична и биоорганична, полимери и пластмаси, малотонажни химикали и фармацевтични материали, преработване на въглища, нефт и газ, керамични материали и стъкла, наноматериали и др.

Опазване на околната среда
въздух, води и почви: химични и биохимични методи

Аналитични прибори и химично оборудване.

Представяне на ръкописи

Ръкописи се приемат на български език. Статиите с научноизследователски характер трябва да са придружени от резюме на английски език (до 200 знака) и ключови думи (до 6 на брой). Всички ръкописи се приемат на електронен носител и разпечатки на хартиен носител, но първият е задължителен. Възможно е подаване на копия на ръкописи и по електронната поща. Кореспонденцията с авторите се извършва само чрез електронната поща.

Ръкописи се приемат от следните редактори:

Проф. дн М. Божинов
Главен редактор
Химия и индустрия
Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. „Кл. Охридски“ 8, 1756 София
тел: 02-8163430; факс: 02-8682036
ел. поща: martin@uctm.edu

Доц. д-р Ч. Бонев
Зам.-главен редактор
Химия и индустрия
Институт по катализ, Българска академия на науките
ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, 1113 София
тел: 02-9792591; факс: 02-9712967
ел. поща: bonev@ic.bas.bg

Подготовка на ръкописите

В началото на текста публикацията трябва да съдържа заглавие, имена на авторите, месторабота, адрес, телефонен номер, номер на факса и електронен адрес. По възможност да се избягват формули и съкращения в заглавията. За отделните части на публикацията да се използват следните заглавия: увод, експериментална част, методи, резултати, дискусия, изводи, благодарност и литература.

Таблиците, графиките и цитатите в литературата се номерират индивидуално с арабски цифри по реда на споменаването им в текста. Цитатите в текста се набират на основния ред в средни скоби. В цитатите се споменават имената на всички автори или редактори. Допускат се цитати на кирилица (български и руски език) и латиница (английски език). Съкращенията на имената на списанията се извършва по изискванията на Chemical Abstracts. Стилът и пунктуацията да се извършва според следните примери:

1. Д. Цалев, Химия и индустрия 79 (2008) 47.
2. Д. Клисурски, Хетерогенен катализ, Наука и изкуство, София, 1971.
3. N. Tyutyulkov, F.
Dietz, in P. M. Lahti (Ed.), Magnetic Properties of Organic Materials, Ch. 18, Marcel Dekker, New York, 1999, p. 361.
4. B. Delmon, in A. Andreev, L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov, I. Mitov (Eds.), Heterogeneous Catalysis, Proc. 8 Int. Symp., Varna (Bulgaria),
    5−9 October 1996, Pt. 1, Acad. Publ. House, Sofia, 1996, p. 3.
5. L. Dimitrov, V. Valchev, L. Petrov, Bulgarian Patent 51350 (1992).

Фигурите трябва да бъдат в едноколонен (8 cm) или двуколонен (17 cm) формат като първият е желателен. За постигане на добри резултати се препоръчва фигурите да се представят в размера, в който ще бъдат публикувани в списанието. Максималният размер е 17×24 cm.

За приготвяне на химични структурни формули е препоръчително употребата на специални програми като ChemDraw and ChemWindows.

Електронни копия
Запазете крайната приета за печат версия в електронен формат като използвате отделни файлове за основния текст с литературата, таблиците, фигурите и надписите към тях.

Подготовка на илюстративните материали
Препоръчват се следните шрифтове за илюстративните материали: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol. Графиките да са с висока разделителна способност. Препоръчителни формати са TIFF, JPEG или EPS. Минималната разделителна способност за графиките е 600 dpi.

Коректури

Коректури се изпращат на авторите в PDF формат и се връщат в редакцията в рамките на 48 часа.

Авторите получават безплатно едно хартиено копие от броя на книжката, както и електронно копие на своя материал в PDF формат.